top of page

Algemene Voorwaarden The Wild Life

 

De Algemene Voorwaarden The Wild Life (hierna ook: "de Voorwaarden") regelen de relatie tussen de klant en The Wild Life. Door de website te gebruiken of in te schrijven voor een event of activiteit aangeboden door The Wild Life neemt de klant kennis van onderstaande algemene voorwaarden en aanvaardt ook de toepassing daarvan. De Algemene Voorwaarden, ter kennis gebracht van elke klant en door hem/haar aanvaard ten laatste bij de aanvraag van informatie of het inschrijven voor een activiteit, blijven onverminderd van toepassing, inclusief de wijzigingen daaraan die in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden werden doorgevoerd. Indien de klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden, is een verder gebruik van de website en diensten van The Wild Life niet meer mogelijk.

 

Identiteit dienstverlener

The Wild Life met maatschappelijke zetel te Halvemaanstraat 217, 9040 Gent.

Opererend onder BTW-BE 0543.490.109

The Wild Life is bereikbaar op +32 (0)493 16 15 34, per email via lies@thewildlife.be, of per post op Halvemaanstraat 217, 9040 Gent.

 

Definities

Klant

De klant is de natuurlijke persoon of de onderneming die informatie of een activiteit aanvraagt door middel van de daarvoor voorziene identificatiemiddelen.

 

Algemene Voorwaarden The Wild Life

1. Doel van deze Voorwaarden: Met deze voorwaarden wordt beoogd de klant de essentiële informatie te geven over de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de inschrijving en deelname aan een event of activiteit uit het aanbod van The Wild Life.

2. Dienstverlening: The Wild Life biedt een vormings- en activiteitenaanbod aan bestaande uit workshops, cursussen, lezingen, de mogelijkheid tot het organiseren van een feestje of een teamactiviteit, en dit al dan niet georganiseerd in samenwerking met externe partners. .

3. Aanbod: De aangeboden events en activiteiten zijn uitsluitend bestemd voor deelname op de overeengekomen locaties. Afbeeldingen in communicaties met betrekking tot The Wild Life, zoals de website, brochures, folders, etc., zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het event of de activiteit. The Wild Life tracht de events en activiteiten steeds met de grootst mogelijke zorg samen te stellen. The Wild Life is echter niet aansprakelijk in geval van kennelijke materiële, zet- of drukfouten

4. Inschrijving: Een klant kan zichzelf en eventueel ook familieleden of vrienden als deelnemer inschrijven voor een event of activiteit zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Bij inschrijving zal de klant een verzoek krijgen tot betaling van het verschuldigde inschrijvingsgeld binnen de zeven werkdagen na de inschrijvingsaanvraag. De inschrijving is pas definitief na de betaling. De klant ontvangt hiervan een e-mail ter bevestiging. Wanneer The Wild Life geen betaling ontvangt binnen de 10 kalenderdagen na de inschrijvingsaanvraag, zullen de gereserveerde plaatsen opnieuw worden vrijgegeven.

Ondernemingen die een activiteit boeken zullen hiervoor een factuur ontvangen met een betalingstermijn van 30 dagen.

5. Betaling: De prijzen slaan uitsluitend op het event of de activiteit zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief btw. Indien de klant, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost.

6. Verloop events en aansprakelijkheid: The Wild Life is, behoudens dwingende wetgeving daarin voorziet, niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade berokkend aan de klant (of een deelnemer, ingeschreven door de klant) tijdens en naar aanleiding van het volgen van een event of activiteit. Bij het gebruik van materialen of de consumptie van voedsel en/of dranken, is het de verantwoordelijkheid van de Klant (of de deelnemer, ingeschreven door de klant) zich te informeren over de samenstelling en/of ingrediënten waaraan hij/zij mogelijk allergisch is. Indien vereist voor onder meer gezondheidsredenen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant (of ingeschreven deelnemer) zich te onthouden van het nuttigen of gebruiken van de aangeboden producten. Gedurende het event is van iedere deelnemer, begeleider, instructeur, kortom aanwezige te verwachten dat hij/zij zich respectvol opstelt ten opzichte van de overige aanwezigen. Wanneer wordt vastgesteld dat een aanwezige zich schuldig maakt aan diefstal, opzettelijk schade berokkent aan andere personen of zaken, of zich onbetamelijk gedraagt, behoudt The Wild Life zich het recht voor de deelnemer uit het event of de activiteit te verwijderen. Daartoe zal indien nodig politie en/of andere diensten worden ingeschakeld om de nodige vaststellingen te doen. Schade die door een deelnemer wordt veroorzaakt, zal op eerste verzoek aan The Wild Life worden vergoed. Bij activiteiten of events waar alcohol wordt geschonken, is het de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om erop toe te zien niet overmatig te drinken. De deelnemer beoordeelt geheel zelf of hij/zij, indien van toepassing, wettelijk een voertuig mag besturen. Bij vaststelling van dronkenschap van een deelnemer, is The Wild Life gerechtigd om zo nodig de bevoegde diensten hiervan op de hoogte te stellen om de nodige vaststellingen te doen. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvende klant om de eventueel mede ingeschreven familieleden en/of vrienden op de hoogte te brengen van deze Algemene Voorwaarden. The Wild Life kan te allen tijde de klant aanspreken voor schade ontstaan door een handelen of nalaten van één van de door de klant ingeschreven deelnemers aan de activiteit of het event.

7. Afwezigheid herroepingsrecht: Vermits een activiteit of event steeds op een vooraf vastgesteld ogenblik plaatsvindt, is de wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht van de consument bij overeenkomsten gesloten op afstand van toepassing.

8. Annulering inschrijving door Klant: The Wild Life laat toe een inschrijving kosteloos te annuleren tot 30 kalenderdagen voor de start van de activiteit of het event. Bij tijdige annulering zal een terugbetaling geschieden van het integrale inschrijvingsgeld. Vindt de annulering pas na 30 kalenderdagen plaats, maar vóór 14 dagen, dan zal het inschrijvingsgeld worden terugbetaald, mits inhouding van een forfaitaire schadeloosstelling van 25% van het inschrijvingsgeld. Gebeurt de annulering na 14 dagen, zal het inschrijvingsgeld niet worden terugbetaald. De klant kan wel zelf zorgen voor vervanging. De inschrijving kan dan kosteloos op een andere naam worden gezet.

9. Weigering of annulering inschrijving The Wild Life: The Wild Life behoudt zich het recht voor om ingeplande workshops te annuleren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Bij annulering wordt de inschrijvingskost terugbetaald.

11. Intellectuele eigendom: De teksten, namen en logo’s weergegeven op deze website zijn de exclusieve eigendom van de ondernemingen behorende tot de The Wild Life of van de respectievelijke eigenaars van wie The Wild Life een licentie heeft bekomen om ze weer te geven. Deze exclusieve rechten zijn zowel onder nationaal als onder internationaal recht beschermd. Op geen enkel ogenblik verkrijgt de klant enige licentie op deze beschermde werken, louter en alleen door het gebruik van deze website, hij/zij kan deze teksten, namen en logo’s dan ook niet gebruiken zonder de toestemming van de respectievelijke eigenaars. Hij/zij draagt alle intellectuele eigendomsrechten, in de breedst mogelijke betekenis, op reacties, opmerkingen en evaluaties op de workshop kosteloos aan The Wild Life over. Daartoe heeft The Wild Life het recht om deze reacties bij wijze van testimonials of op andere wijze te gebruiken teneinde reclame te maken voor haar aanbod. Ingeval The Wild Life de naam van de deelnemer wenst te vermelden zal zij daartoe toestemming vragen.

12. Websitegebruik: De klant is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee The Wild Life zijn diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de klant bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat The Wild Life niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van hun website of het internet als gevolg van voormelde risico's. The Wild Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/app van The Wild Life houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur.

13. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden: Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden The Wild Life nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden The Wild Life als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert. Het feit dat The Wild Life nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen. The Wild Life behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten, blijven evenwel steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Elke inschrijving na een wijziging van de Algemene Voorwaarden The Wild Life, houdt een kennisname en aanvaarding in van de nieuwe, op dat ogenblik geldende Algemene Voorwaarden.

14. Vragen of klachten: De klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij The Wild Life terecht. Wanneer de klant niet tevreden is over de voorgestelde oplossing van The Wild Life, kan hij/zij contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Dat is een onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsservice aanbiedt. Via www.ombudsmanvoordehandel.be kan de klant een elektronisch klachtenformulier invullen. Dit formulier kan eveneens worden gedownload en per email naar info@ombudsmanvoordehandel.be of per post naar Ombudsman voor de Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL worden teruggestuurd. Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht. 

15. Privacybeleid

The Wild Life respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

The Wild Life heeft deze privacybeleidsverklaring opgesteld als gevolg van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, gesprekken en overeenkomsten met The Wild Life.

 

Delen met derden

The Wild Life verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals het afhandelen van mailings, agendabeheer en betalingen), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Wild Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd. De gegevens worden gemaild naar The Wild Life, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen. De verstuurde informatie van het contactformulier blijft nergens op de website of backend achter en wordt na het versturen onmiddellijk gewist.

 

Persoonsgegevens

The Wild Life kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van The Wild Life en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een intakeformulier of contactformulier verstrekt.

Bij The Wild Life kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je bankrekeningnummer
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Voor de coachingstrajecten verwerkt The Wild Life mogelijkerwijs bijzondere of gevoelige persoonlijke gegevens.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

The Wild Life verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan The Wild Life je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor een coachingstraject of een workshop.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van The Wild Life.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

The Wild Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na afronding van (online) diensten (coaching of workshop) bedraagt de bewaartermijn van persoonsgegevens geldend volgens de wettelijke normen, m.u.v. de gegevens in de debiteuren/crediteuren-administratie waarvoor een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar geldt.

Binnen het therapeutisch en wettelijk kader, wordt een cliëntendossier beveiligd bewaard na afronding van de coaching. Je dossier wordt dus gearchiveerd, maar kan steeds heropend worden mocht je binnen x-aantal jaar opnieuw therapie of coaching willen volgen.

The Wild Life zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 

Google Analytics

The Wild Life maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan The Wild Life.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. The Wild Life heeft hier geen invloed op.

The Wild Life heeft Google geen toestemming gegeven om via The Wild Life verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe aangetekend versturen per post naar onze maatschappelijke zetel: Halvemaanstraat 217, 9040 Gent.

The Wild Life zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Disclaimer

The Wild Life is gerechtigd de inhoud van deze Privacybeleidsverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Vragen?

Website: www.thewildlife.be

Telefoon: +32 493 16 15 34

Mail: liesvervloet@gmail.com

bottom of page